میزان ریسک انتقال صرع به فرزندان چه ارتباطی با نوع صرع والدین دارد؟

بررسی ها نشان می دهد ریسک ابتلا به صرع فرزندان ،در والدینی که قبل از 20 سالگی دچار صرع شده اند 30 درصد می باشد. لذا سن پایین ابتلا به صرع والدین یک ریسک محسوب می گردد.

 از طرفی نوع صرع والدین نیز اثر گذار است ،بدین ترتیب که در صرع نوع ابسانس ریسک ابتلا فرزندان 9 درصد و در موارد صرع پارشیال (موضعی) 5 درصد و در سایر انواع صرع های ژنرالیزه میزان ریسک 3 درصد است ولی به طور کلی شانس عدم ابتلا به صرع در فرزندان بیش از ریسک ابتلا است و در بیش از 80 درصد موارد والدین دچار صرع ایدیوپاتیک فرزندان سالم خواهند داشت.

/ 0 نظر / 45 بازدید